เสด็จ ณ. จังหวัดสมุทรสาคร
เสด็จ ณ. จังหวัดนครศรีธรรมราช