ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ปีงบประมาณ

 
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรพม่า ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กีส เมื่อวันที่ 14 พ.ค.51 ณ ประเทศสหภาพพม่า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นำสิ่งของ พระราชทานไปช่วยบ...     รายละเอียดรายละเอียดภาระกิจ
ภารกิจทั้งหมด ภาระกิจทั้งหมด
 
คลิกดูรายละเอียด... กำหนดการเสด็จทรงงาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ของพระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (13 พ.ค.51)  
คลิกดูรายละเอียด... พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในวันที่ 20 เม.ย. 2551 ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ ในวันที่ 21 เม.ย. 2551 ที่ อ. ลำพูน (1 เม.ย.2551)  
คลิกดูรายละเอียด... สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธาน วันครอบครัวอบอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 เม.ย.2551 ณ พื้นที่โครงการในพระองค์ 904 โดยมีกลุ่มแม่บ้านงานครัวโครงการสายใยรักฯ จ.สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ร่วมงาน นิทรรศการอาหารเด่น (1 เม.ย.51)  
คลิกดูรายละเอียด... พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จเปิดศูนย์ 3 วัย ณ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (1 เม.ย.51)  
คลิกดูรายละเอียด... หลักเกณฑ์การรับเสื้อและสวมใส่เสื้อโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว(21 มี.ค.51)  
 
 
copyright © 2007 - กรมส่งเสริมการเกษตร [Department of Agricultural Extension]- All rights reserved.