ชุดติดตั้งเพื่อแก้ไขการทำงานของระบบ Offline [Download] [วิธีการติดตั้ง] (19 กรกฏาคม 2550)