[ความเป็นมา][วัตถุประสงค์][เป้าหมาย][รูปแบบ][แผนผังการให้บริการ]

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 พิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ดำเนินการจัดงาน ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดต่อเนื่องจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานกล่าวคำถวายพระพร และกล่าวเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายกำธร ถาวรสถิตย์) กล่าวต้อนรับ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ์) กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดคลินิกเกษตรเพื่อให้บริการคำปรึกษา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกรที่เข้ารับบริการ รวมถึงการประกวด แข่งขัน ผลิตผลทางการเกษตร และร้านค้าจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร   รายละเอียดรายละเอียดภารกิจ

ภารกิจทั้งหมดรายละเอียดภารกิจ
 
ดูรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการโครงการคลิสาธินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123

22/06/2559
แผนการเปิดให้บริการคลินิก
คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้
รายงานสรุปผลการให้บริการ
รายงานผลดำเนินงาน 77 จังหวัด
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ปีงบประมาณ